Lấy lại mật khẩu

Email
   
Qui trình tìm lại mật khẩu bị mất:
  1. Nhập email dùng để đăng kí tài khoản vào ô trên. Nhấn nút "Đồng ý"
  2. Mở email của bạn, tìm mail có tiêu đề "BinBin.vn - Thông tin yêu cầu tạo mật khẩu mới".
  3. Nhấn vào đường link "Yêu cầu tạo mật khẩu mới" trong email. Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về cho bạn.